KÖPEVILLKOR

1 Företagsinformation

www.valagarden.se tillhandahålls av Vålågårdens Värdshus och Camping AB med organisationsnummer 559292-2412. Information och bilder på hemsidan ägs av företaget och får inte kopieras utan tillåtelse.

2 Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive moms.

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Worldline Sweden AB tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

4 Återbetalningsskyldighet

Om du avbokar enligt gällande avbeställningsvillkor betalar vi tillbaka bokningsbeloppet minus en expeditionsavgift på 300 kr snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog din avbokning.

5 Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot och hantera din bokning kommer Vålågårdens Värdshus och Camping AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

6 Kontakt

E-post marie@valagarden.se

Telefon 070-6370725 eller 070-3608926

7 Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t ex inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra på detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

8.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten ska omedelbart underrättas om sådana omständigheter. 

8.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört en bokning äger säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

8.3 Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som Ni finner under punkt 6.

8.4 Tvister och lagar

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga bokningar och tvist när det gäller avtalsvillkor kan exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Vålågårdens Värdshus och Camping AB, org. nr. 559292-2412, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.valagarden.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Vålågårdens Värdshus och Camping AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål: 

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina bokninga
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Test AB:s erbjudanden och tjänster.
 •  

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och bokninar. Personuppgifterna är nödvändiga för att Vålågårdens Värdshus och Camping AB ska kunna uppnå ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. 

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Vålågårdens Värdshus och Camping AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Vålågårdens Värdshus och Camping AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Vålågårdens Värdshsus och Camping AB:s skyldighet att fullfölja rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Vålågårdens Värdshus och Camping AB anlitar för att uppnå ändamålen. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som Vålågårdens Värdshus och Camping AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta Vålågårdens Värdshus och Camping AB via marie@valagarden.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Vålågårdens Värdshus och Camping AB:s berättigade intressen.
 • Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.